LärOlika - Årsmöte 2021

Arrangör LärOlika
Tid 2021-03-17 18:0020:00
Standardbiljett
 

Välkommen att delta i årsmötet 2021 för föreningen LärOlika! Mötet äger rum digitalt den 17 mars kl 18-20. Zoom-länk skickas ut till anmälda strax innan mötet. 

Du anmäler dig här!

Alla är välkomna till mötet! Rösträtt har de som varit medlemmar i minst tre månader, med betald medlemsavgift för 2021. Medlem 2021 blir du genom att betala valfri summa till bg 5098-9300 eller swisha till 123 683 63 99.

MOTIONERA ELLER NOMINERA GÄRNA!
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till info@larolika.se senast den 12 februari. Nomineringar till styrelsen skall lämnas in senast den 12 februari till valberedningen: jenny.furstenbach@gmail.com

Frågor? Maila gärna info@larolika.seAGENDA FÖR ÅRSMÖTET

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av
   a) mötesordförande
   b) mötessekreterare
   c) minst 1 protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
6. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
9. Val av:  
   a. En ordförande på ett till två år 
   b. Tre till sex ledamöter på ett till två år
   d. En revisor för en tid av ett år
   e. Valberedning, minst en person varav en sammankallande för en tid av ett år
10. Bestämmande av medlemsavgift för innevarande år
11. Styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Övriga frågor