Januari 2013

Villkor för användande av Simple Signup som Arrangör

1. Introduktion

Simple Signup AB ("Simple Signup") erbjuder under domännamnet www.simplesignup.se ("Sajten") en elektronisk tjänst (”Tjänsten”) för förmedling av anmälningar, bokningar, biljetter och liknande ("Anmälningar") till olika sorters evenemang. Simple Signup förmedlar genom tjänsten information, och tekniska kopplingar till betaltjänstleverantörer, mellan köpare/deltagare ("Köpare") och arrangör (”Arrangör”). Simple Signup tillhandahåller endast den tekniska förmedlingen av anmälningar och tar inget ansvar för arrangörers åtaganden, evenemangs genomförande, eller kvalitén på genomförda evenemang. Dessa Villkor anger villkoren för arrangörers användande av Tjänsten som finns tillgänglig under domännamnet www.simplesignup.se ("Sajten"). Om Du inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor har Du inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

2. Arrangörsregistrering

Arrangörer registrerar sig för användandet av Tjänsten genom att fylla i registreringsformulär på Sajten. Arrangören skall ange korrekta person/företags- och kontaktuppgifter samt skall hålla informationen uppdaterad. Registrering med falska identitetsuppgifter kommer att polisanmälas. Genom registreringen accepteras Villkoren och arrangören åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende Tjänsten. Tjänsten får inte användas av personer under 18 år eller av personer som tidigare utestängts från Tjänsten.
Vid registrering väljs ett användarnamn och ett lösenord. Arrangören är ansvarig för alla vidtagna handlingar under sitt användarnamn och lösenord. Arrangören skall på bästa sätt tillse att lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom.
För arrangörer som tar betalt för evenemang via Tjänsten och externa betaltjänstleverantörer kan Simple Signup komma att ta kreditupplysning, samt begära att arrangören verifierar sin identitet. Verifiering kan ske exempelvis men inte uteslutande via kopior på identitetshandlingar, eLegetimation, via banker, samt via sociala nätverk.

3. Tillåtna evenemang

Evenemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Sajten. Skulle sådant evenemang ändå publiceras har Simple Signup har rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, att ta bort evenemanget eller delar därav från Sajten. Skulle Simple Signup komma att ta bort evenemang pga. brott mot ovanstående är arrangören skyldig att bekosta återbetalning till varje köpare av det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. Arrangören ansvarar för all administration och kostnader förknippade med dessa återbetalningar. I dessa fall ansvarar också arrangören för kostnader hos Simple Signup som uppkommer på grund av publiceringen av det otillåtna evenemanget. Simple Signup har rätt att omedelbart stänga av arrangörer som publicerar otillåtna evenemang. Skulle Simple Signup lida skada pga av publicering av otillåtet evenemang har Simple Signup rätt att söka ersättning för detta från arrangören.

4. Arrangörens Skyldigheter

Arrangörer som säljer Anmälningar till evenemang via Sajten, måste beskriva evenemanget korrekt och sakligt, ange korrekta priser, och alltid hålla informationen uppdaterad. Arrangören tar fullt ansvar för publicerad information. Publicerad information får inte:

  • vara falsk, felaktig eller vilseledande

  • vara stötande eller hotfull, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter

  • göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet

  • vara bedräglig eller involvera försäljning av stöldgods

  • bryta mot gällande lagar och bestämmelser

  • innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information

  • göra att Sajten blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att Sajtens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas.

Arrangören måste själv ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget, samt i förekommande fall betala dessa.

Arrangören är skyldig att informera köpare om alla ändringar som gäller evenemanget. Tex datum och tidsförändringar eller ändringar i evenemangets innehåll.

Har arrangören vid Sajten sålt Anmälningar är arrangören skyldig att genomföra evenemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger.

Då arrangören tvingas ställa in ett evenemang ska arrangören omedelbart informera köparna, ta bort evenemanget från Sajten, och så snart som möjligt återbetala köparna.

5. Priser

Simple Signup tar ut en administrationsavgift för varje plats/biljett som hanteras. (Avgiften debiteras per plats, dvs om 1 bokning innehåller 2 platser/biljetter/el motsvarande kommer 2 avgifter att debiteras.) Gällande avgift finns angiven på sajten.

Tjänsten är för närvarande gratis för evenemang där arrangören inte tar betalt av deltagarna. För arrangörer som använder gratistjänsten frekvent och i kommersiellt syfte kan Simple Signup införa begränsningar i användandet. Simple Signup kommer dock alltid att förvarna arrangören om detta. Om en arrangör använder gratistjänsten som ett "Faktureringssystem", dvs tar emot anmälningar och sedan hanterar betalning via tex egen fakturering eller kontanter utanför Simple Signup, har Simple Signup rätt att kräva arrangören på en avgift motsvarande den bokningsavgift som Simple Signup skulle ha tagit ut om Simple Signup hanterat betalningarna.

Simple Signup säljer även tekniska tjänster relaterade till evenemangsadministration. Priser för alla tjänster finns angivna på sajten.  

6. Försäljning och att ta emot betalningar

För arrangörer som väljer att ta betalt av Köpare tillhandahåller Simple Signup tekniska kopplingar till externa betaltjänstleverantörer. Exempel på externa betaltjänstleverantörer är Payson www.payson.se och Paypal www.paypal.se men Simple Signup kan komma att erbjuda teknisk koppling även till andra betaltjänstleverantörer. Externa betaltjänstleverantörer skall betraktas som 3je part. Simple Signup tar inget ansvar för de tjänster som levereras av externa betaltjänstleverantörer. Arrangören är själv ansvarig för att kontrollera den betaltjänstleverantör arrangören väljer att använda.
Försäljningsintäkter från anmälningar genomförda via koppling till en extern betaltjänstleverantör kommer att gå direkt in på den e-postadress (“konto”) hos betaltjänstleverantören som arrangören angivit. Om inget annat anges av arrangören kommer samma e-postadress som används som användarnamn hos Simple Signup att användas som arrangörens konto hos betaltjänstleverantören.
Simple Signup har rätt att dra av sina avgifter från försäljningsbeloppet innan det förs över till arrangören. För detta ändamål används bland annat så kallade "kedjade betalningar", där Simple Signup instruerar betaltjänstleverantören att dela inkommande betalningar mellan Simple Signup och arrangören.
Simple Signup kan inte hållas ansvarigt för några penningflöden. Simple Signup kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella tekniska fel som drabbar penningflöden, oavsett om dessa fel uppkommer hos Simple Signup eller hos en extern betaltjänstleverantör. Arrangören är skyldig att själv kontrollera den tekniska implementationen av penningflöden, tex genom att regelbundet följa sina försäljningsintäkter samt att själv genomföra testbetalningar.

7. Villkor för användandet av Simple Signup som Arrangör

Sajten kan störas av många faktorer utanför Simple Signups kontroll. Sajten och tjänsterna tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver sig Simple Signup från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid.

Simple Signup är inte ansvarig om uppfyllandet av skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av omständigheter utom Simple Signups kontroll, som rimligen inte kunnat förutses, och vars konsekvenser rimligen inte kunnat undvikas.

Simple Signup ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår pga tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av Sajten.

En Arrangör ska alltid, oberoende av problem som eventuellt föreligger Simple Signup, i möjligaste mån utföra sina skyldigheter gentemot Köpare.

Simple Signup har alltid rätt att företräda köparen gentemot arrangören.

Simple Signup kan inte hållas till svars för åtagande som inte kunnat fullföljas pga felaktig eller bristfällig information från arrangören. 

Simple Signup har rätt att använda alla evenemang som publiceras på sajten i sin egen marknadsföring och rätt att använda alla registrerade arrangörer som referenskunder. Simple Signup kommer dock inte att göra privata evenemang synliga för allmänheten utan arrangörens tillstånd.

Skulle Arrangören av någon anledning ha något krav gentemot en Köpare som deltar på evenemang, utöver den avgift som betalats via Simple Signup, accepterar Arrangören att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Simple Signup.

Detta avtal gäller alltid före avtal som arrangören eventuellt upprättar med köpare, oavsett om avtal mellan arrangör och köpare ingåtts innan arrangören ingått detta avtal med Simple Signup.

Simple Signup har rätt att överlåta detta avtal i sin helhet till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Simple Signup att meddela vem som har tagit över användaravtalet genom meddelande på Sajten. Om Simple Signup överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

8. Hantering av personuppgifter

Arrangörers uppgifter

Genom att registrera sig på Sajten accepterar Arrangörer att Simple Signup lagrar alla angivna uppgifter (personuppgifter likväl som andra uppgifter), i enlighet med Svensk lag.

Köpares uppgifter

Simple Signup tillhandahåller åt Arrangören de uppgifter om Köparen som Arrangören specificerat på Sajten. Simple Signup sparar dessa uppgifter åt arrangören. Arrangören förbinder sig att endast använda dessa uppgifter för eget bruk samt att hantera personuppgifter med största försiktighet och följande Svenska lagstiftning. Det är således förbjudet att sälja uppgifter som samlats in via Simple Signup.

Simple Signup har rätt att fråga köpare om dessa vill ha information om Simple Signup eller evenemang på Sajten. Simple Signup har också rätt att kontakta köpare för marknadsundersökningar angående Tjänsten.

Simple Signup hanterar inte kortuppgifter. Alla hantering av betal- och kortuppgifter ombesörjs av externa betaltjänstleverantörer.

Tillägg angående Svenska Segalrförbundet: From 1 mars 2014 är det möjligt att ange Svenska Seglarförbundet som referens vid registrering på sajten. Om Arrangör anger Svenska Segalrförbundet som referens vid registering har Simple Signup rätt att dela information om arrangörens event och deltagare med Svenska Seglarförbundet.

9. Avtalstid och upphörande av registrering som Arrangör

Dessa Villkor träder i kraft när Arrangören har registrerat sig på Sajten och gäller tills vidare. Arrangören har rätt att avsluta sin registrering skriftligen eller via e-post. Avtalet kan inte sägas upp av arrangören under tiden ett evenemang är aktivt för köp på Sajten.

Simple Signup har när som helst rätt att, efter eget gottfinnande, tills vidare stänga av en arrangör som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. I händelse av avstängning kommer alla aktiva evenemang att spärras. En arrangörs som avstängts får inte åter-registrera sig eller använda annan Arrangörs konto utan att särskilt skriftligt tillstånd erhållits från Simple Signup. Simple Signup har rätt att, efter eget gottfinnande, upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten och därmed säga upp alla avtal med Arrangörer.

10. Rätt till Ändringar i avtalet

Simple Signup har rätt att ändra dessa Villkor, antingen genom att meddela Arrangörer eller genom införande av de ändrade Villkoren på Sajten. Vidare har simple Signup rätt att ändra avgiftsstruktur samt de avgifter som tas ut av Köpare, efter att ha lämnat meddelande om detta på Sajten. Ändrade Villkor och Avgifter kommer att tillämpas på nya evenemang från dagen för införandet på Sajten.

Se äldre versioner av användarvillkor